Ca Mục Phụng Vụ Tổng Hợp


Mùa Vọng

Ngày Lễ Bài Hát
Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh, Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm Phụng Vụ, Tuần Thánh
Mùa Vọng, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN1
Mùa Vọng, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN2
Mùa Vọng, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN3
Nhập Lễ: Vui Lên [Mi Trầm]
Dâng Lễ: Dâng Cha 1 [Hương Vĩnh]
Hiệp Lễ: Ngày Đó [Phương Anh]
Mùa Vọng, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN4

Mùa Giáng Sinh

Ngày Lễ Bài Hát
Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh, Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm Phụng Vụ, Tuần Thánh
Mùa Giáng Sinh, Mùa Thường Niên, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Đáp Ca: Thánh Vịnh 28 [Thái Nguyên]
Mùa Giáng Sinh, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, Lễ Đêm
Hiệp Lễ : Đêm Noel* [Xuân Thảo]
Mùa Giáng Sinh, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, Lễ Ban Ngày
Hiệp Lễ: Đêm Noel* [Xuân Thảo]
Mùa Giáng Sinh, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, Lễ Thánh Gia
Hiệp Lễ: Lời Ru Thánh [Trần Quang Phục]

Mùa Chay

Ngày Lễ Bài Hát
Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh, Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm Phụng Vụ, Tuần Thánh
Mùa Chay, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, Thứ 4 Lễ Tro
Xức Tro: Bụi Tro [Ngọc Kôn]
Xức Tro: Hạt Bụi [Nguyễn Duy]
Kết Lễ: Kinh Chay [Nguyễn Duy]
Mùa Chay, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN1
Kết Lễ: Kinh Chay [Nguyễn Duy]
Mùa Chay, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN2
Kết Lễ: Kinh Chay [Nguyễn Duy]
Mùa Chay, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN3
Dâng Lễ - C: Dâng Cha 1 [Hương Vĩnh]
Kết Lễ: Kinh Chay [Nguyễn Duy]

Mùa Phục Sinh

Ngày Lễ Bài Hát
Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh, Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm Phụng Vụ, Tuần Thánh
Mùa Phục Sinh, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, Vọng Phục Sinh
Nhập Lễ: Exultet [Xuân Thảo]
Mùa Phục Sinh, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN Phục Sinh
Mùa Phục Sinh, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 3 Phục Sinh
Dâng Lễ: Xin Dâng [Hương Vĩnh]
Mùa Phục Sinh, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN2
Hiệp Lễ: Không Thấy Mà Tin [Phạm Đức Huyến]

Mùa Thường Niên

Ngày Lễ Bài Hát
Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh, Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm Phụng Vụ, Tuần Thánh
Mùa Giáng Sinh, Mùa Thường Niên, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Đáp Ca: Thánh Vịnh 28 [Thái Nguyên]
Mùa Thường Niên, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN2
Mùa Thường Niên, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN3
Dâng Lễ: Xin Dâng* [Hương Vĩnh]
Mùa Thường Niên, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN5
Thánh Vịnh 111 [Xuân Thảo]
Dâng Lễ - Năm B: Hiến Dâng [Nguyễn Văn Trinh]

Lễ Trọng - Lễ Kính

Ngày Lễ Bài Hát
Mùa Giáng Sinh, Mùa Phụng Vụ, Lễ Đức Mẹ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Lễ Về Các Thánh, Năm A, Năm B, Năm C, Lễ Mẹ Thiên Chúa
Hiệp Lễ : Lời Ru Thánh [Trần Quang Phục]
Lễ Trọng - Lễ Kính, Lễ Thánh Tâm Chúa, Năm A, Năm B, Năm C, Lễ Về Chúa
Lễ Trọng - Lễ Kính, Năm A, Lễ Về Chúa
Dâng Lễ: Tình Cha [Trần Mừng]
Lễ Trọng - Lễ Kính, Năm A, Năm B, Năm C, Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức
Chứng Nhân Tình Yêu [Nguyễn Duy]
Dâng Lễ: Xin Dâng [Hương Vĩnh]
Lễ Trọng - Lễ Kính, Lễ Về Các Thánh, Năm A, Năm B, Năm C, Thánh Phê-rô Phao-lô

Hợp Xướng

Bài Hát
Trường Ca Các Tạo Vật [Xuân Thảo - Hải Linh]
Xin Mở Cho Con [Xuân Thảo]
Đồng Cỏ Tươi 2 [Hùng Lân]
Ngài Là Thiên Chúa [Hải Linh]
Khúc Ca Mặt Trời [Hải Linh]