Danh Sách Khóa Học


KHÓA NHẠC CẤP TỐC_LƯU ĐỘNG [Đang Mở] Hạn chót đăng ký: 30/06/2016

Viện Âm Nhạc Phan Sinh, ngoài các Khóa học dài hạn quanh năm và Khóa học cấp tốc mùa Hè, còn mở những Khóa học cấp tốc lưu động: Gv đến tận nơi nào thuận tiện cho đa số học viên, ở cấp Giáo phận, Liên Hạt, Học viện, Tập viện, Nhà Huấn Luyện…Xin liên lạc Lm Xuân Thảo, 0907300275, hoặc Email: jxuanthao12@yahoo.com để thu xếp.

KHOÁ NHẠC CẤP TỐC_MÙA HÈ Từ 1-30 tháng 7 mỗi năm [Đang Mở] Hạn chót đăng ký: 28/06/2017

Xin ghi danh học (các) môn (chọn 1 môn trong tối đa 3 mục sau đây; td: A+B+C; A+B+D2;A+E2+B/D1/D2/Đ; A+D2+E3; B/C+D1+E;...XA1_2 là môn bắt buộc cho tất cả các học viên mới học nhạc, kể cả hv môn Organ1

KHÓA NHẠC DÀI HẠN_QUANH NĂM từ CN đầu tháng 9 đến CN thứ 3 tháng 5 năm sau. [Đang Mở] Hạn chót đăng ký: 28/08/2016

Bắt đầu học từ Chúa nhật đầu tháng 4/9/2016, gồm các lớp buổi sáng như Organ 2, 3, 4; LT DipLCM...và các lớp buổi chiều như XA1, 2, 3. Chương trình học dài hạn quanh năm tạo điều kiện cho học viên có thể học nhiều môn trong 1 tuần: Td:1). XA1+TN1+ĐK1+ORG1+ORG2 + LTG5 và Thi LCM Theory Grade 5; hoặc 2). A2+TN2+ĐK2+ Org3 + LTG6+ LSAN1; hoặc 3). XA3+TN3+ĐK3+ LTG7+LSAN2_3 +ORG4; hoặc 4). XA3+ORG3+4, LTG6_7;Viết Bản đệm đàn; 4.LT DipLCM + LSAN4_5...

Tin xem nhiều trong tháng