Xướng Âm 3


🎵 Viện Âm Nhạc Phan Sinh - (Quê Hương) có chương trình ATM NHẠC - VANPSchia sẻ kiến thức và kỹ năng về âm nhạc cơ bản cho mọi người có nhu cầu, gợi hứng từ "ATM GẠO" đã diễn ra tại Saigon trong thời gian dịch bệnh đã và đang diễn ra.
✔ Chúng tôi bắt đầu chia sẻ về cách xướng âm thang ngũ âm [Đô-Rê-MI-Xon-La-ĐÔ] để có thể xướng và hát một số bài Dân Ca Việt Nam, một nhu cầu văn hóa nghệ thuật dân nhạc cần thiết cho mọi người dân, nhất là các bạn trẻ từ 5 tuổi trở lên.
✔ Đó là 10 bài Xướng Âm Dành Cho Mọi Người trong bộ sách XA1[Nhạc Lý Ký Xướng Âm cấp 1] dành cho người chưa biết gì về âm nhạc. XIN LƯU Ý: Bấm vào đây để tải xuống trước các bài bạn sắp học. Tốt nhất nên in ra, vì có phần bạn phải làm bài trên đó.
👉 Mời quý bạn vào trau dồi, chỉ cần lòng khao khát và bền vững kiên trì, thì ai ai cũng sẽ thành công:
=========

🔔 Đây là 3 dấu nhạc đầu tiên CTX X0 (căn bản): ĐÔ-RÊ-MI. Nếu bạn đọc tên, và nhận diện được chúng trên khuông nhạc khi nghe vang lên các âm thanh tương ứng, là chắc chắn bạn sẽ học nhạc được.

Bạn có thể xuống thẳng Bài 1_XA1, CTX X0, hoặc thử trước ở đây cũng được

👉Bạn bấm vào nút âm thanh Bấm vào đây nghe... để bắt đầu nghe, và lặp lại. 

     

👉 SAU khi nghe quen tên và cao độ của 3 dấu DO-RE-MI (trong ngũ âm, gọi nhóm 3 dấu gần nhau nhất đó là Pycnon), ⇨ bạn có thể bấm vào phần mô tả của Bài 1_XA1 [chữ "i" trong vòng tròn màu xanh]. Bạn chỉ cần đọc số 2), ⇨ rồi lên bấm vào Bài 1_XA1, chọn CTX X1 để thực tập NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI như hướng dẫn.

🎵 XÂ3 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí RÊ, Điệu Xang & Xê
❇ Bài 1: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm thông thường, điệu Xang (hệ thống 1).
✔ Vị trí Rê, Điệu Xang / hệ thống 1: RÊ-mi-FA#-LA-xi-(RÊ) (dấu trụ: RÊ-FA#-LA, dấu phụ: mi, xi)
✔ Pycnon RÊ-mi-fa#
🎵 XÂ3 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí RÊ, Điệu Xang & Xê
❇ Bài 2: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm thông thường, điệu Xang (hệ thống 1).
✔ Vị trí Rê, Điệu Xang / hệ thống 1: RÊ-mi-FA#-LA-xi-(RÊ) (dấu trụ: RÊ-FA#-LA, dấu phụ: mi, xi)
✔ Pycnon RÊ-mi-fa#
🎵 XÂ3 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí RÊ, Điệu Xang & Xê
❇ Bài 3: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm thông thường, điệu Xang (hệ thống 1), điệu Xê (hệ thống 3)
[dấu Xon biến cung hoa mỹ - hoăc mượn cung từ Vị trí XON].
✔ Vị trí Rê: Pycnon RÊ-mi-fa#
✔ Điệu Xang / hệ thống 1: RÊ-mi-FA#-LA-xi-(RÊ) (dấu trụ: RÊ-FA#-LA, dấu phụ: mi, xi)
✔ Điệu Xê / hệ thống 3: MI-fa#-LA-XI-rê-(MI) (dấu trụ: MI-LA-XI, dấu phụ: fa#, rê)
🎵 XÂ3 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí RÊ, Điệu Xang & Xê
❇ Bài 4: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm thông thường, điệu Xang (hệ thống 1)
Với dấu xon biến cung hoa mỹ (dấu qua: dấu bắc cầu).
Biến cung đô# ngoại thường.
✔ Vị trí Rê, Điệu Xang / hệ thống 1: RÊ-mi-FA#-LA-xi-(RÊ) (dấu trụ: RÊ-FA#-LA, dấu phụ: mi, xi). Pycnon RÊ-mi-fa#
✔ Ngũ âm ngoại thường Tây Nguyên: RÊ-FA#-(xon)-LA-đô#-RÊ
🎵 XÂ3 - Phần B: Thang Thất Âm Cung RÊ, Thể Trưởng
❇ Bài 5: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm, Cung Rê (in D key [Vị Trí Rê]), Điệu/Thể Trưởng (Major mode [~điệu Xang])
Rê-mi-FA#-xon-LA-xi-đô#-[RÊ]
🎵 XÂ3 - Phần B: Thang Thất Âm Cung RÊ, Thể Trưởng
❇ Bài 6: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm, Cung Rê (in D key [Vị Trí Rê]), Điệu/Thể Trưởng (Major mode [~điệu Xang])
Rê-mi-FA#-xon-LA-xi-đô#-[RÊ]; chuyển qua Cung La Trưởng; Q5 đúng.
🎵 XÂ3 - Phần B: Thang Thất Âm Cung RÊ, Thể Trưởng
❇ Bài 7: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm, Cung Rê Trưởng [Vị Trí Rê, diệu Xang]
Chuyển qua Bm + Quãng 6T/t
🎵 XÂ3 - Phần B: Thang Thất Âm Cung RÊ, Thể Trưởng
❇ Bài 8: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm ngoại thường, Vị Trí Fa, điệu Xự_Xê, Hơi Oán 2: Rê-fa#-XON-LA-xi-(RÊ)
🎵 XÂ3 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, VT RÊ/ Cung Rê, Điệu Xự/Minor Mode
❇ Bài 9: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm Vị Trí Rê, điệu Xự (XI-RÊ-mi-FA#-la-XI) pha trộn điệu Xê (MI-fa#-LA-XI-rê-MI) (mode mixture)
🎵 XÂ3 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, VT RÊ/ Cung Rê, Điệu Xự/Minor Mode
❇ Bài 10: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm Vị Trí Rê, điệu Xự (XI-RÊ-mi-FA#-la-XI) pha trộn điệu Xê (MI-fa#-LA-XI-rê-MI) hoặc điệu Xang (RÊ-mi-FA#-LA-xi-RÊ), hoăc chuyển qua Hơi Oán 1 (XI-rê-MI-FA#-xon#-XI)
🎵 XÂ3 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, VT RÊ/ Cung Rê, Điệu Xự/Minor Mode
❇ Bài 11: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ âm Vị Trí Rê, điệu Xự (XI-RÊ-mi-FA#-la-XI) + điệu Xê (MI-fa#-LA-XI-rê-MI) ; chuyển lên Vị Trí La điệu Xang (La-xi-ĐÔ#-MI-fa#-LA), điệu Xê (XI-đô#-MI-FA#-la-XI)
🎵 XÂ3 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, VT RÊ/ Cung Rê, Điệu Xự/Minor Mode
❇ Bài 12: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm, Cung Xi (~VT Rê), Thể thứ tự nhiên (b/Bm; h/Hm): XI-đô#-RÊ-mi-FA#-xon-la-XI; Thể thứ hòa âm (La#)
🎵 XÂ3 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, VT RÊ/ Cung Rê, Điệu Xự/Minor Mode
❇ Bài 13: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm, Cung Xi (~VT Rê), Thể thứ tự nhiên (~Điệu Xự): XI-đô#-RÊ-mi-FA#-xon-la-XI; Thể thứ giai điệu: XI-đô#-RÊ-mi-FA#-xon#-la#-XI + Chuyển thể
🎵 XÂ3 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, VT RÊ/ Cung Rê, Điệu Xự/Minor Mode
❇ Bài 14: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm, Cung Xi_Thể thứ hòa âm (XI-đô#-RÊ-mi-FA#-xon-la#-XI), Thể thứ giai điệu (XI-đô#-RÊ-mi-FA#-xon#-la#-XI) .
✔ Ngũ âm ngoại thường, VT Fa, điệu Xự (RÊ-FA-xon-LA-đô-RÊ), điệu Xê (XON-la-ĐÔ-RÊ-fa-XON), Hơi Oán 1 (RÊ-fa-XON-LA-xi-RÊ) _ Hơi Oán 2 (RÊ-fa#-XON-LA-xi-RÊ)
🎵 XÂ3 - Phần C: Thang Ngũ & Thất Âm, VT RÊ/ Cung Rê, Điệu Xự/Minor Mode
❇ Bài 15: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm, Cung Xi, Thể thứ hòa âm (XI-đô#-RÊ-mi-FA#-xon-la#-XI), Thể thứ giai điệu (XI-đô#-RÊ-mi-FA#-xon#-la#-XI)
🎵 XÂ3 - Phần A: Thang Ngũ Âm Thông Thường Vị Trí Xib Điệu Xang & Xê
❇ Bài 16: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ Âm TT, vị trí Xib, điệu Xang: XIb-đô-Rê-FA-xon-XIb với XIb, Rê, FA là dấu trụ; đô, xon là dấu phụ.
🎵 XÂ3 - Phần A: Thang Ngũ Âm Thông Thường Vị Trí Xib Điệu Xang & Xê
❇ Bài 17: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ Âm TT, vị trí Xib, điệu Xang: XIb-đô-Rê-FA-xon-XIb với XIb, Rê, FA là dấu trụ; đô, xon là dấu phụ.
🎵 XÂ3 - Phần A: Thang Ngũ Âm Thông Thường Vị Trí Xib Điệu Xang & Xê
❇ Bài 18: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ Âm TT, vị trí FA. Mượn cung Bb [của vị trí Xib], Điệu Xang+Xê.
✔ Điệu Xang: XIb-đô-Rê-FA-xon-XIb với XIb, Rê, FA là dấu trụ; đô, xon là dấu phụ.
✔ Điệu Xê: ĐÔ-rê-FA-XON-xib-ĐÔ với ĐÔ, FA, XON là dấu trụ; rê, xib là dấu phụ.
🎵 XÂ3 - Phần A: Thang Ngũ Âm Thông Thường Vị Trí Xib Điệu Xang & Xê
❇ Bài 19: NGHE và ĐỌC Thang Ngũ Âm TT, vị trí Bb, điệu Xê (ĐÔ-rê--FA-XON--xib-ĐÔ); chuyển vị F, điệu Xang (FA-xon-La-ĐÔ-rê-FA).
🎵 XÂ3 - Phần B: Thang Thất Âm Cung Xib, Thể Trưởng
❇ Bài 20: NGHE và ĐỌC Thang Thất Âm, cung XIb (Bb), Thể Trưởng tự nhiên + Các Bài Căn Bản
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Album xem nhiều trong tháng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương