Thứ Hai, 18 Tháng Mười Một, 2019 264

CANTATE DOMINO (Valentino Miserachs Grau - Cappella Victoria Jakarta)

Video nầy của Cappella Victoria Jakarta hát tương đối rõ và tốt.

Mở bản nhạc PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clip khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

THÔNG TIN về  việc cải tạo các phòng học lầu 3 (nhà tiền chế trên Sân thượng)

THÔNG TIN về việc cải tạo các phòng học lầu 3 (nhà tiền chế trên Sân thượng)

20/04/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [1982, năm 2013, khi liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music, thuộc University of West London, đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh], chủ yếu dạy nhạc cố định tại Cộng Đoàn_Giáo Xứ Đakao.

Video xem nhiều trong năm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương